USD
EUR
BİST 100
BİST 30
VAKFN
Siteyi Paylaş :
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR ;

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, Finansal Kiralama Sözleşmesinin/lerinin kurulması, her türlü teminatlarının tesis edilmesi, ifası, gerektiğinde tadili ve Şirketimizin faaliyetleri kapsamında yerine getirilmesi gereken her türlü iş ve işlemlerde kullanılmak amacıyla, sözlü, yazılı, elektronik ortamda veya hukuka uygun başkaca yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizin KVKK’da belirtilen şekillerde işlenebileceğini, işlenen kişisel verilerinizin Şirketimizin / ana hissedarımızın / ortaklarımızın / iştiraklerimizin mevzuat hükümleri gereği otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, denetlenme, değerlendirilme ve diğer yükümlülüklere uymak amacıyla kamu kurum, kurul ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere ve grup şirketlerine ve finansal kiralama faaliyetlerimizi yürütmek üzere birlikte hareket ettiğimiz, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, bankalar ve diğer gerçek ve tüzel üçüncü kişilere aktarılabileceğini,

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ;

KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu,
Tüm bu hususlarda tüm talep ve şikayetlerinizi Şirketimize yazılı olarak Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formuile iletilebileceğinizi tarafınıza bildiririz.

Şirketimize ait bilgiler:
Adres : Büyükdere Caddesi, Matbuat Sokak Gazeteciler Sitesi No:13
34394 ESENTEPE ŞİŞLİ İSTANBUL,
Mersis No : 0922003369500010, İstanbul Ticaret Memurluğu Sicil No:248616
Tel: 0212 337 67 67 (Pbx) Faks: 0212 337 67 99, İnternet : www.vakifleasing.com.tr
E-Posta: kvkkbasvuru@vakifleasing.com.tr

Saygılarımızla.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.