USD
EUR
BİST 100
BİST 30
VAKFN
Siteyi Paylaş :
Bağış ve Yardım Politikası

Amaç:

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bağış ve Yardım Esasları:

Şirketimiz; Esas Sözleşmesine, Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması şartıyla sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir. Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun olarak şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır.

Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bir takvim yılı içinde yapılacak bağış ve yardımların toplam tutarı, ilgili takvim yılına ait Şirket aktif toplamının binde birini aşamaz.

Çelenk gönderilmek üzere yapılan bağışlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Bağış ve yardımlara ilişkin bu politika Genel Kurul’un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Bağış uygulamasında Şirketin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan sınırlayıcı düzenlemeler saklıdır.