USD
EUR
BİST 100
BİST 30
VAKFN
Siteyi Paylaş :
Kar Dağıtım Politikası

Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen Şirketimiz “Kar Dağıtım Politikası “ aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

1) Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında; SPK mevzuatı, piyasa koşullarını ve Şirket amaçlarını dikkate alarak Genel Kurul’a önerilerde bulunur. Kar dağıtım politikası olarak, dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Şirketin mali yapısı ile sermaye yeterlilik oranlarının öngörülen seviyelerde bulunması halinde, dağıtılabilir karın en az %10’unun nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir.

2) Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur.

3) Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin hisse başına düşen kar payı tüm pay sahiplerine eşit olarak dağıtılır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı değerlendirebilir.

4) Nakit kar payı ödemeleri, en geç kar dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar gerçekleştirilir. Bedelsiz hisse şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilir.

5) Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

6) Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Yönetim Kurulu pay sahiplerinin bilgisine sunar.

7) Kar dağıtımlarında Şirket esas sözleşmesine, Sermaye Piyasası Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ hükümlerine ve Türk Ticaret Kanunu’na uyulur.