USD
EUR
BİST 100
BİST 30
VAKFN
Siteyi Paylaş :
Ana Sözleşme

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
( ANA SÖZLEŞMESİ )

KURULUŞ
Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret
Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

Kurucunun İsmi Uyruğu Adresi
1- T.Vakıflar Bankası T.A.O. T.C. Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA
2- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı T.C. İzmir Cad.Fevzi Çakmak Sokak No: 1/4
Kızılay/ANKARA
3- Güneş Sigorta A.Ş. T.C. Meclisi Mebusan Cad. Setüstü No: 5 Kabataş/İSTANBUL
4- Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. T.C. Spor Caddesi No: 50 Akaretler, Beşiktaş/İSTANBUL
5- T.Vakıflar Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma Vakfı T.C. İzmir Cad.Fevzi Çakmak Sok. No: 1 / 5 Kızılay/ANKARA

ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2 - Şirketin ünvanı " VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ " dir.

AMAÇ VE KONU
Madde 3 - Genel olarak, satınalma, ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır, taşınmaz mal, makina, araç teçhizat ve Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda finansal kiralama sözleşmesine konu olabileceği belirtilen malları iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü kiralama ve leasing işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır.

Şirket ana amacına ulaşmak için, konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıkları ( Joint venture ) ve konsorsiyumlar kurabilir.

Şirket, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştigal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım teşkil edecek nitelik taşımak kaydıyla;

1) Tekstil, gıda, elektrik-elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve diğer sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç-gereç, makina ve teçhizatları, yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir, İthal yoluyla iktisap edebilir.
Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, finansal kiraya verebilir satabilir, sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi finansal kiralama konusu yapabilir. Finansal teknik danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurt dışında faaliyet gösteren organizasyonlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir.

2) Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefalet alabilir. yurt içi ve yurt dışı mali sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kredi ve kefaletler verebilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler akdedebilir.

3) Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

4) Şirket amacına ulaşmak için finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayri maddi fikri ve sınai haklar alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve hakları devredebilir.

5) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirebilir bu alacakları teminata verebilir. Finansal Kiralama Faktoring ve Finansaman Şirketleri Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı paylar, tahviller, finansman bonoları, kar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzeri kıymetleri ihraç edebilir.

6) Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla yönetim kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık, menkul ticari işletme ve gayri menkul rehni alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinden rehin verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele tasarrufu icra edebilir.

7) Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden teşvik mevzuatı uyarınca yararlanabilir.

8) Milletlerarası nitelikte mümessillik, acentalık veya benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kanuni mevzuat hükümleri dahilinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.
Yukarıda gösterilen başka amacı ve iştigal konusuyla ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiğinde, yönetim kurulu'nun onayına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iznine başvurulması gereklidir.

9- Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Finansal Kiralama işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştigal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.

Şirket Merkez ve Şubeleri
Madde 4
-Şirketin merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi” Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak No:13 Esentepe Şişli İstanbul’ dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesin’de ilan ettirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket yönetim kurulu kararı ile ve ilgili mercilerin iznini almak kaydıyla Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında şube tesis edebilir.

Şirketin Süresi
Madde 5 -
Şirketin süresi sınırsız olup iş bu anasözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.

Sermaye
Madde 6 -
Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.12.1991 tarih 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000,-TL (Üçyüzmilyontürklirası) olup her biri 1 kuruş itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 140.000.000,-TL (yüzdokuzmilyontürklirası)’dir.

Bu sermayenin 9.190.173,51 TL (Dokuzmilyonyüzdoksanbinyüzyetmiş üçtürklirasıellibirkuruş)’lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiyenin 123.959.826,49TL(Yüzyirmiüçmilyondokuzyüzellidokuzbinsekizyüzyirmialtıtürklirasıkırkdokuzkuruş)’lik kısmının 253.750,00 TL (İkiyüzelliüçbinyedi yüzellitürklirası)’si Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 68.520,00 TL (Altmışsekizbinbeş yüzyirmitürklira)’lik kısmı iştirak satış karından bedelsiz olarak 123.637.556,49TL(Yüzyirmiüçmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüzellialtıtürklirasıkırkdokuzkuruş)’lik kısmı geçmiş yıl karının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti ile, kalan 6.850.000,00 TL (Altımilyon sekizyüzellibintürklirası) ise ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 kuruş itibari değerde nama yazılı 14.000.000.000 (ondörtmilyar) paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı veya itibari değerin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması konularında karar almaya yetkilidirler.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 kuruşluk pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar
Madde 7 -
Payların tamamı nama yazılı olup, nama yazılı paylar Menkul Kıymetler Borsasına kote ettirilir.
Payların devri mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle mümkündür.

Yönetim Kurulu
Madde 8 -
Şirketin işleri ve idaresi genel müdür dahil en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, her yıl üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Genel müdürlük ile yönetim kurulu başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez. Genel müdür haricindeki üyeler genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevi olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevi olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme neteliğine sahip olan, sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilen bağımsız üyeler bulunur. Şirket genel müdürü, bulunmadığı hallerde vekili yönetim kurulu'nun tabii üyesidir. Genel müdür ve vekilinin lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu'nun Süresi
Madde 9 -
Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl için Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile buna bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak seçilirler, süresi sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilebilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile buna bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygunluk aranır. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine seçim yapar. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul'un onayına sunulur, bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. TTK 363-1

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 10 -
Yönetim kurulu şirket işleri ve işlemleri gereklilik gösterdikçe şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun talep ettiği yerde yapılır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Usulünce toplantı yapılmamış olsa bile üyelerin tamamının toplantı yerinde belli gün ve saatte bulunmaları toplantının geçerliliğine halel getirmez. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde anonim şirket genel kurulları dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sİstem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sİstem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu’nun toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirketi Temsil ve İlzamı
Madde 11
- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu Üyelerine veya üçüncü kişilere devredebilir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesi çerçevesinde hazırlayacağı bir iç yönerge ile şirketin yönetimini düzenleme, gerekli gördüğü görevleri tanımlama yetkisi haizdir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Maade12
- Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kurulu'nun görevidir. Yönetim kurulu şirket mallarının yönetimi ve şirketin ana sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsamına giren her türlü işleri ve kanuni işlemleri Şirket adına yapmak ve Şirket ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir.
Şirket içi yönetmeliklerin ve Şirket adına imza koyacak şahısların tespiti bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması ve tasfiye yoluna gidilmesi, Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerlerinde inşaat yapılması Yönetim Kurulu'nun yetkileri içindedir.
Şirketin, finansal kiralama işlemleri hariç, varlıkların tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi (olağan faaliyetlerden kaynaklanan ayni hak tesis hariç) veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam ve konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalafetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalafet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul Kararlarıalınırken Sermaye Piyasası Kanununun 29-6 maddesi hükümleri uygulanır.
Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğu’nun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurul’da bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Yönetim Kurulu’nca Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince gerekli komiteler kurulur.

a) Yönetim Kurulu Komiteleri
Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve sair komiteler kurabilir. Denetim komitesi üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
b) Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirket ve organları Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ilişkin bilgileri içeren tek taraflı irade beyanı ve varsa buna ilişkin uyum raporu yıllık faaliyet raporunda yer alır ve durum kamuya açıklanır.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek yanında aday gösterme komitesi ücretlendirme komitesi olarak faaliyet gösterir.
Bu kapsamında, kurumsal yönetim komitesi aşağıda sayılan görevleri yerine getirir.
a- Kurumsal Yönetim
Komite, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna Kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur; pay sahipleri ile iliskileri biriminin çalışmalarını gözetir.
Komitenin hazırlayacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu yıllık faaliyet raporunda yer alır ve kamuoyuna açıklanır.
b- Aday Gösterme
Komite; yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar; yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değrlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar; yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
c- Ücretlendirme
Komite; yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri tespit eder; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
d- Denetim Komitesi
Madde 12-C
Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Denetimden sorumlu komite; kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Denetim komitesi ayrıca Türk Ticret Kanunu’nun 378. Maddesinin gereğini yerine getirir.

e- Riskin erken saptanması Komitesi
Madde 12-D

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti
Madde 13 -
Yönetim Kurulu Üyelerinine ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İlk yıl ödenecek ücret Geçici Madde 3'de gösterilmiştir.

Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri
Madde 14 -
Şirketin Finansal Tablolarını, yönetim kurulunun yıllık faaliyet dahil raporlarını, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına gore denetlemek üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz denetçi Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Seçilen denetçi tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Özel denetçi seçimi ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Müdür
Madde 15 -
Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde Şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun tarif ettiği niteliklere sahip bir Genel Müdür seçer. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

Genel Kurul
Madde 16 -
Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar.
a) Davet Şekli : Genel Kurul toplantısına çağrı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde ilan edilir. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta once yapılır. İlanda gündem bildirilir.
b) Toplantı Vakti : Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere olağanüstü genel kurul'lar ise şirketin işlerinin gerektirdiği Kanunun öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.
c) Oy verme ve Vekil tayini : Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hissedarların veya vekillerinin bir hisse için oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.
d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı : Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantılarında ve bu toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
e) Toplantı Yeri: Genel kurul şirket yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde veya pay sahiplerinin sayısal çoğunlukta bulunduğu yerde toplanır.
f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sisteminin kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirlenen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması
Madde 17 -
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcinin bulunmadığı toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

İlanlar
Madde 18 -
Şirket ait ilanların ve genel kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi
Madde 19 -
Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer. Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yeralan hükümlere göre düzenlenen Hazır Bulunanlar Cetveli Bilanço, Kar-Zarar Cetveli, Tutanak ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde iletilir.

Karın Tespiti ve Dağılımı
Madde 20 -
Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutar şirketin net dönem karını oluşturur.

Net dönem karı aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Böylece oluşan dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.
Net dönem karının yukarıdaki şekilde dağıtımından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılabileceğine veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına genel kurul akarar verir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan kanuni yedek açeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda Birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Birinci kar payı ödenmedikçe memur ve müstahdemlere kardan pay verilmesine karar verilemez.
T.T.K.’nın 519/(3) maddesi gereği ayrılacak ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, pay sahipleri için ödenmiş sermayenin % 5’I oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve her yıl yedek akçeye eklenir.

Yasal Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Madde 21 -
Bu ana sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı Yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.